foto reklam logo eredeti 001

- Általános szerződési feltételek -

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a Foto Reklámügynökség (a továbbiakban: „Szolgáltató” ) által a www.fotoreklam.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő ajándékutalvány irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együtt: „Felek”). Az ajándékutalvány megvételével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte1.1. Szolgáltató a Weboldalon kizárólag a saját szolgáltatásait értékesíti.
A Foto Reklámügynökség adatai:
Székhely: 6500 Baja, Molnár utca 18.
E-mail cím: info@fotokft.hu
Levélcím: 6500 Baja, Szegedi út 35.
Telefonszám: +36 30 575 7998
Cégjegyzékszám: 01-09-184229

1.2. A jelen ÁSZF a szerződéskötéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Vásárló jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Szolgáltató és a Vásárló közötti ajándékutalványra vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama az ajándékutalvány érvényességének vagy felhasználásának (a kettő közül a korábbi időpontig) időpontjáig tart.

1.4. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

2. Ajándékutalványról szóló információk2.1. Az ajándékutalványokkal kapcsolódó részletes információkért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 8.1 pontban írt elérhetőségeken.

2.2. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

2.3. A megvásárolt ajándékutalványok 2020. augusztus 31-ig érvényesek.

2.4. A vásárló 50.000 Ft pénzvisszatérítés kap, ha 2020.augusztus 31-ig vásárol a Foto Reklámügynökségnél legalább 500.000 Ft nettó értékben.

2.5. Az ajándékutalvány nem ruházható át más Vásárlóra.

 

3. Ajándékutalvány átvétel


Az ajándékutalványok átvételére kizárólag személyesen van lehetőség a Foto Reklámügynökségnél (cím: 6500 Baja, Szegedi út 35.), a cég nyitva tartási idejében (naponta 8:00 – 16:30, kivéve december 24 és december 25.).

 

4. Elállási/felmondási jog

4.1. A Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ajándékutalvány vásárlása esetén az elállási határidő az utalvány Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Vásárló az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím : 6500 Szegedi út 35.
e-mail: info@fotokft.hu

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

4.2. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.3. Ajándékutalvány esetén a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az utalványt, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

4.4. Ajándékutalvány vásárlása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltató részére az utalványt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vásárló elküldi az utalványt. Az utalvány visszaküldésének költségeit a Vásárló viseli.

4.5. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az utalványban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az utalvány jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.6. Ha a Vásárló kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a megvásárolt szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató a Vásárló által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

4.7. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Ilyen esetnek minősül, ha a Vásárló az elállásra/felmondásra nyitva álló határidőn belül a jegyet felhasználja.

 

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. Kellékszavatosság
A Vásárló az Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
• A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Vásárló kellékszavatossági igényét az Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság
Amennyiben az Szolgáltató által értékesített ajándékutalvány hibás, úgy a Vásárló, amennyiben fogyasztónak minősül – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az ajándékutalvány akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával (azaz az Szolgáltatóval) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén aVásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a jelen ÁSZF értelmében a Szolgáltató által értékesített ajándékutalványokra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

6. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja weboldalunkon.

 

7. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

7.1. Esetlegesen felmerülő panasz esetén a panasz a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. Lehetőség van a kifogásolt termék cseréjére, vagy a termék ellenértékének összegének levásárlására. Személyes panaszkezelésre a Szolgáltató céghelyén van lehetőség munkanapokon 08:00 és 16:30 óra között.

 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége

Foto Reklámügynökség
postai cím : 6500 Baja Szegedi út 35.
e-mail: info@fotokft.hu
Telefonszám: +36 30 575 7998

Scroll to Top