foto reklam logo eredeti 001

- Adatkezelési tájékoztató -

Jelen tájékoztató célja, hogy Önnek felvilágosítást adjon személyes adatai kezeléséről.FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Az Adatkezelő garantálja, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapján és kezelése alatt álló bármely más oldalon, egyéb hozzá köthető platformokon, azok működtetése során a birtokába kerülnek.
Adatkezelő a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.


Adatkezelő neve: FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 26302034-2-03
Adatkezelő székhelye: 6500 Baja, Neumann János utca 10.
Adatkezelő képviseletére jogosult személy: Földvári István és Földvári Bálint
Adatkezelő elérhetőségei: foldvari@fotoreklam.hu

Az alábbi oldalak
https://www.facebook.com/Fotoreklamugynokseg
https://fotoreklam.hu/
https://twitter.com/FotoReklam
https://www.instagram.com/fotoreklamugynokseg/
adatkezelője is a FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.

Adatfeldolgozást végző személyek:

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:

Cégnév: Contabo GmbH
Székhely: Aschauer Straße 32a, 81549 München, Németország
Cégjegyzékszám: HRB 180722
Adószám: DE267602842
Telefonszám: +49 89 356471770
Email: support@contabo.com
Honlap: www.contabo.com

 

Könyvelés:

Vivett – Business Kft.

22924429-2-03

6500 Baja, Szent László utca 59. C.

könyvelésért felelős személy: Horváth Ivett

 

Bizonyos esetekben Google LLC (“Google”) elérhetősége: székhelye: 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Bizonyos esetekben Facebook, elérhetősége: Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

Adatfeldolgozók titoktartása: Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó adatfeldolgozóinkat, ez is biztosítja az érintettek személyes adatai védelmét.

Adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak

Az alapfogalmak részletesebben is megtekinthetők a NAIH oldalán is: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html)

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.

Adatfeldolgozók titoktartása: Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó adatfeldolgozóinkat, ez is biztosítja az érintettek személyes adatai védelmét.

Adatkezelés célja: grafikai munkák, fotózás, kiadvány tervezés, szórólap készítés szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás. Adatkezelő az adatkezelését mindig célhoz kötötten végzi.

Adatkezelőként az alábbi célokból végzek adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

  1. Kapcsolatfelvétel céljából, későbbi szerződéskötés céljából (elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel);
  2. Meglévő szerződésünk teljesítése céljából;
  3. A szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére).
  4. Ügyfélkapcsolat fenntartása céljából.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés csak megfelelő jogalappal valósulhat meg. Személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli adatkezelő. A felsoroltakon túl az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges lehet, illetve az adatkezelés alapulhat törvényi kötelezettségen, illetve közérdeken.

Jogalapok:

  1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  2. b) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a szolgáltatást igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása
  3. c) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (tanácsadáson résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  4. d) érintett hozzájárulása jogalap: online regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Amennyiben Ön önként személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld Adatkezelő részére, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat.

Adatőrzési idő: A számlákat jogi kötelezettség miatt 8 évig megőrzöm (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat felvételtől 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A web oldal látogatása során a cookiek kapcsán adatőrzési idő: a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Önt az alábbi jogok illetik személyes adatai kapcsán:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy ún. adathordozhatósághoz való jog

tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidens a GDPR 4. cikk 12. pontja értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését (rendelkezésre állás sérülése), megváltoztatását (integritás sérülése), jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést (bizalmas jelleg sérülése) eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Amennyiben az incidens az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül valósul meg, az adatfeldolgozó azt az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

Kamerák: adatkezelő alkalmaz kamerákat, azt adatvédelmileg megfelelő módon, helyszínen elhelyezett kameratájékoztató alapján végzi. A kameratájékoztató tartalmazza a kamerák számát, elhelyezési helyüket, típusukat.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok sértésével, biztonságával foglalkozó hatóság (továbbiakban: NAIH, székhelycíme: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Tájékoztatom, hogy Adatkezelőként az általam kezelt oldalak cookie-kat (süti) használnak, melyek a következők:

cookieyes-consent

elementor

wpEmojiSettingsSupports

sbjs_migrations

sbjs_current_add

sbjs_first_add

sbjs_current

sbjs_first

sbjs_udata

sbjs_session

Részletesebb információt az ún. cookie szabályzat tartalmaz, lásd honlapon.

 

A cookie-ról jó ha tudja, hogy ez egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor egy Internetes felületet meglátogat. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket Ön, mint felhasználó korábban meglátogatott. Adatkezelő internetes felületei a cookie-kat a fenti céllal alkalmazza, minden esetben az Ön hozzájárulását kérve.

Amennyiben Ön elfogadja a cookie-kat, az adatkezelés az Ön aktív hozzájárulásán alapul. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor, egyszerűen visszavonhatja, a böngésző opcióiban Ön beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat, és ugyanígy járhat el a már meglévő cookie-kal és törölheti azokat. Tudnia kell, hogy ezen új beállítások azonban nem érintik a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Tudnia kell azt is, hogy amennyiben Ön visszautasítja a cookie-kat, a weboldal néhány funkciója elképzelhető, hogy nem fog megfelelően működni és ennek következményeként Ön elégedetlen lesz a felhasználói élménnyel.

Az Ön fentebb említett hozzájárulása alapján Adatkezelő megoszthatja a megadott adatokat belső adatfeldolgozás és adminisztrációs célból adatfeldolgozóival.

Felhívom figyelmét arra, hogy weboldal, facebook oldal és Instagram oldalt, Tic Toc oldalt látogató érintettek az említett, Adatkezelő kezelése alatt álló internetes felületein elhelyezett linkekre és a szalaghirdetésekre kattintva esetenként átkerülhetnek egy másik internetes oldalra, ahol az Adatkezelő gyakorlatától eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. Ezen internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt kérjük, hogy tájékozódjon, mert, az ily módon gyűjtött információkért én, mint adatkezelő egyéni vállalkozóként felelősséget nem vállalok.

Azon személyes adatok, amelyek kezelése előfordulhat adatkezelő által: Szolgáltatást igénybevevő neve és elérhetőségei, telefonszáma beleértve az e-mail címét, esetleg lakcímét, Munkavállalóink munkavállalással összefüggő adatkezelésről külön tájékoztatásban részesülnek.

 

Tájékoztatás nyilvántartásokról:

Adatkezelő az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében nyilvántartásokat vezet, melyekről fenti elérhetőségein kérhet és kaphat részletes tájékoztatást.

Kérdése, kérése esetén keressen bizalommal fenti elérhetőségeimen!

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data ProtectionRegulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került összeállításra.

Jelen Tájékoztató 2024. április 04. napján lép hatályba. A jelen Tájékoztatót adatkezelő egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van.

 

_________________________________

FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelő

képviseletében: Földvári Bálint

Scroll to Top